Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''