Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Kế hoạch tuần